Tuesday, September 22, 2009

Let's TWIST Again!!!


from the genius creators of C2!!!

After revolutionizing Iced Tea,
Universal Robina now does it for

ICED COFFEE!!!


The Brand New "Coffee Twist"
with three great tasting flavors now available:
ORANGE, CLASSIC, & HAZELNUT!!!

3 Comments:

Blogger 謝明博馬陰人放購ˇ屁ㄉ人不董識貨ㄉ人精打細算ㄉ人霖宏百里緒恩駛溟含凾信攔醬油邱科信彰柏宏與簽纏t06單耳耽溺娟謝政道QKPb戲曲學院部大汐布袋戲model mode台北不婚獨子女 臺獨 said...

悉怛多缽怛囉阿們 窮盡相關消去無關 證據時效
hubpages.com/profile/Marye+Audet/map



----------------------------------------------------
眾生升墜總原理:「內分外分」與上升下墜
內分(貪愛分內),屬情故下墜
外分(渴仰分內),屬想故上升
臨終善惡相現
升墜之類別:
飛升之類─淨土、天道、鬼神(想多之眾生)
不升不墜─人道(情想參半之眾生)
下墜之類─三塗(情多想少之眾生)
結論別業中有同業

十因在各道之餘習
十習因 鬼道 畜生道 人道
貪習(貪物) 物怪(依草附木)   梟類(土梟) 頑類(愚呆)
媱習(貪色) 風魃(旱魃不雨)   咎徵(烏鴉...凶兆) 異類(妖怪)
誑習(貪惑) 畜昧(狐獸精靈)   狐類(狐狸......) 庸類(卑鄙)
瞋習(貪恨) 蠱毒(毒虫惡蟲)   毒類(虺蛇......) 狠類(剛暴)
怨習(貪憶) 疫癘(散行瘟疫)   蛔類(蟯蛔) 微類(賤僕)
慢習(貪傲) 氣餓(飢虛之鬼)   食類(虎狼......) 柔類(懦弱)
枉習(貪罔) 憂魘(厭人心胸)   服類(衣服二類) 勞類(勞苦)
見習(貪明) 魍魎(山精之鬼)   應類(燕鴻......) 文類(小才)
詐習(貪成) 役使(咒術役鬼) 休徵(鳳麟吉類) 明類(小聰)
訟習(貪黨) 傳送(遞傳吉凶)   循類(鴿犬......) 達類(小知世故)
   

----------------------------------------------------------------URLhttp://www.blogger.com/profile/10687885027990493634

September 22, 2009 at 10:57 PM  
Anonymous elmot said...

Galing ah...dati ice tubig lang ehehhe!

September 23, 2009 at 3:59 PM  
Blogger Justin Baluyot said...

Sir! Follow niyo naman po yung blog ko. Sayang naman po kasi yung mga ginagawa ko kung wala masyadong nakakabasa. Haha. Promise ko po na laging gawin itong interesting. LOL. Thanks in advance. :)

September 24, 2009 at 10:10 PM  

Post a Comment

<< Home

Manila Boy's readers are from:
Visitor Map
Create your own visitor map!